Fyns Stifts Patriotiske selskab


Forhandlingsprotokol  20.12.1842 -  30.12. 1971

1846. Skrivelse fra væver Hans Hansen i Lumby, hvori han melder, at han nu ialt har forfærdiget  17 vævemaskiner og tillige en hakkelsesmaskine,
 han ytre derfor ønske om, at selskabet ville  forhjælpe ham til at få et par eksemplarer af sidstnævnte maskiner afsat.

Selskabet vedtog at tilkendegive Hans Hansen på tilspørgelsen og det tilrådes ham på den nært forestående bazar, at udstille et eksemplar af hakkelsesmaskinen.


   Fra  Fyns Stiftstidende oktober 1866


Landstingesvalget for 6. Landstingskreds  (Fyns Stift)
Til Landstingsvalget i dag, der indledtes  af valgbestyrelsens formand, Gehejmeråd Unsgam med et leve for fædrelandet og kongen.
Her havde dem af de 392 valberettigede valgmænd   (145 umiddelbare vælgere,  og 145 valgmænd fra landet og 102 valgmænd fra Kjøbstederne)
indfundet sig 383 så at forholdstallet (fuld kvotient) var 54.
Stemmerne faldt således:
Gdr. Foged af Ullebølle                                       54 stemmer
Probt. Sndersen til Løventorp                              51 stemmer
Major Magius i Nyborg                                       50 stemmer
kammerherre Schested Juuel Ravnholr                  49 stemmer
Gdr. Chr. Rasmussen , Ryslinge                           48 stemmer
Groserer W. Pedersen Odense                            48 stemmer
Maskinbygger Hans Hansen                                 46 stemmer

Derefter havde Godsforvalter R. Milling Horne 38 stemmer og Probritær P. Nielsen i Kerteminde fhv. Lykkeborg  1 stemme
Forøvrigt fortjener det at bemærkes, at de umiddelbare vælgere og købstadsvalgmændene afgav en del stemmer til Landvalgsmændenes gruppe.
så at Hans Hansens valg for en del  skyldtes denne bistand og det forekommer os navnlig, at vidne om et smukt sammenhold, at det mindste 2 store godsejere,
da det viste sig, at deres egen kandidats valg var sikret, gav stemme til en husmand.