Pante- og skødeprotokoller

1892               Nr. 59
Kvittering paa Panteobligation af 19. Juni 1852 , læst den 22.s. M. er indført P. Pr. 11  Folie 669 fra Husmand Hans Hansen, Lumby  til Gaardejer Knud Bendsen, Lumby for 300 Rdl.  = 600 Kroner.
Nærværende Obligation  er indfriet og maa udslettes af Pantebogen.
     Odense d. 14. Juni 1892
Rasmus Jespersen
_______________________________________
                        1892
Nr. 60                       Stempel 2. Kr. 65 Øre    
 
                Panteobligation
Underskrevne Husmand og Maskinbygger Lars Jørgensen,  Lumby, erkender herved at være skyldig til gaarmand Rasmus Jespersen , sammesteds den Sum  1600 Kr., skriver  Eet Tusinde Sex Hundrede Kroner.
 Denne Kapital  4% p.a.                             til Fol.  892  Dok  Nr 13.
 
Jeg herved med Prioritet næst Brugsret for  Hans Hansen og Hustru paa Levetid det mig ifølge Skøde af 23.  læst 24. September 1872  tilhørende Selvejerhus med Have i Lumby By og Sogn med Bygninger, disses mur og nagelfaste Tilbehør, samt det pantsattes  Addurancedlen  ??
                      Til Bekræftelse med min Underskrift Vitterlighedsvidner Overværelse.
                      Ved Nærværelse i Odense d.  14. Juni  1892
                      Lars Jørgensen
 
Til Vitterlighed om ægte Underskrift og rigtig Datering:
 L. Andersen      A. Steen Andersen         
 
                                                                   (15/6 1922 udsl. Indf.  44/87)
                   1915 og 1921

Stempel 50 øre          L. Nr.  1634
Udskrift  af
Lunde-Skam Herreders Skifteprotokol
                             -ooo-
Aar 1915  den 31. Marts fremlagdes til  Skifteprotokollen i Boet efter Husmand Lars Jørgensen af Lumby, død den 10. Februar d.A., saalydende Anmeldelse:
"Til Lunde -Skam Herreders Skifteret.
I Fortsættelse af den skete Anmeldelse om, at min Mand, Husmand Lars Jørgensen af Lumby, den 10. Februar d.A. er afgaaet ved Døden, tillader hans Underskrevne Enke Maren Jørgensen , født Hansen, sig herved at meddele at Afdøde ikke har været i andet Ægteskab end med mig, og at der af dette Ægteskab efterlades Følgende Livsarvinger:
1. Datteren Karen Kirstine Jørgensen, gift med Murer Carl Piester, Kbhv.
2. Datteren Christiane Jørgensen, gift med Snedker Jens Christian Jensen, Odense
3 Sønnen Landpost Hans Jørgen Arndal, Lykkegravene
4. Sønnen Væver Niels Christian Arndal, Lumby
5. Sønnen Sparekassekasserer jens Peter Arndal, Odense
6. Datteren Laura Marie Jørgensen, gift med Postbud Peter Rasmussen, Odense
Alle fuldmyndige.
Med disse Børn er det min Agt at forblive hensiddende i uskiftet Bo, og tillader jeg mig i saa Henseende at henvise til nedenstaaende Samtykke hertil fra Børnene
       Lumby, den 26. Marts 1915
       Ærbødigst   Maren Jørgensen

Stempel 1 Krone
Vi underskrevne meddeler herved Samtykke til,at vor Moder, Maren Jørgensen, født Hansen, forbliver hensiddende i uskiftet Bo efter sin den 10. Februar d.A. afdøde Mand, Husmand Lars Jørgensen af Lumby, saa længe hun ikkeindlader sig i nyt Ægteskab..
Odense m.fl. Steder, den 26. Marts 1915
Karen Kirstine Piester, f. Jørgensen, Murer Carl Piester, København.
Laura Marie Rasmussen, f. Jørgensen.  Niels Peter Rasmussen, Postbud.
Jens Chr. Jensen Snedker. Christiane Jensen, f. Jørgensen
Hans Jørgen Arndal. Niels Christian Arndal. Arndal Sparekassekasserer, Odense.
Anmeldelsen toges tilfølge. Opgørelse over Fællesboet fremlagdes.
    Lindegaard Andersen,  Fm.

Udskriftens Rigtighed bekræftes.
   Dommeren i Bogense m.v., den 31. December 1921                  A, Gad
            ------------------------------
Tingdagen  den  26. Januar 1922
Nærværende Skifteudskrift bedes tinglæst som Adkomst for Lars Jørgensens Enke, Maren Jørgensen, født Hansen, Lumby, paa Ejendommen Matr. Nr. 20b af Lumby By og Sogn, skyldsat for Hartkorn  1½ Alb.
Ejendommens Ejendomsskyldværdi udgør  3000 Kr.
Odense , den 5. Januar 1922
For Vedkommende:  Niels Madsen,  Overretssagfører.
At der paahviler fornævnte Ejendom Restancer af Kgl. Skatter og Afgifter, samt at Ejendommen under Rgstr. Nr. 110 ved sidste alm. Vurdering til Ejendomsskyld er vurderet til 3000 Kr. attesteres.
Odense Amtsstue d. 18/1  1922
Hendil,   Fm.
Anm: Ejendommen er - tildels i Forbindelse med anden Ejendom - behæftet med Pantegæld  14400 Kr., hvoraf 12.000 Kr til over 4 % p.a. Rente

                    1922

Stempel  4 Kroner  50 Øre       L. Nr. 38
     Panteobligation
Undertegnede Enke Maren Jørgensen erkender herved, at jeg ved at indtræde som Medlem i "Kreditforeningen af Ejere af mindre Ejendomme paa Landet i Østifterne"  har modtaget tillaans af bemeldte Kreditforening Kroner 2400 , hvilke To Tusinde og Fire Hundrede Kroner er mig udbetalt paa statutmæssig Maade. i II Hovedafdelings 4% pCt. Kasseobligationer.  I Forhold til denne Gæld bliver jeg saaledes ifølge Kreditforeningens Statuter solidarisk ansvarlig med dens øvrige nuværende eller tilkommende Debitorer for alle af Kreditforeningen indgaaende Forpligtelser, indtil jeg statutmæssig er udtraadt af den.
       Af den nævnte Gæld erlægger  jeg aarlig 5, er: fem pct. eller 120 Kroner oo Øre, hvoraf Halvdelen eller 60 Kroner oo Øre erlægges hver 11. Juni og 11 December.  Det første halvaarlige Bidrag erlægges den 11. Juni 1922 med 20 Kroner ooøre for Tidsrummet fra 11. April 1922 til 11. Juni 1922.  Af de nævnte halvaarlige Indbetalinger  tilfalder i hver Termin .............. se Pag. 341 Dok. Nr. 1233 læst d. 1/12 21  .......... den resterende Del af Indskudet.
        Til Sikkerhed for skadesløs Betaling  .......... pantsætter jeg herved med 1. Prioritet den for mig ifølge Adkomst, læst 26. Januar 1922, tilhørende  Ejendom Matr. Nr. 20b  afLumby By og Sogn, Lunde Skam Herreder, Odense Amt,af Hartkorn  1½ Alb., der har et Areal af 1371 ¤  Alen (hvorom Retsanmærkning frafaldes) .................. der for Bygningerne for Tiden andrager Kr. 6800,  alt saaledes som Pantet, der ved Vurderingsforretning af 6. Marts 1922 er vurderet til Kr. 6000, nu er og forefindes  .............................   af 11. April 1916, Kapitel 41  hjemler.

     Lumby, den 7. April 1922
     Maren Jørgensen
Til Vitterlighed om Underskriftens Ægthed, Dateringens Rigtighed, Debitors Fuldmyndighed, samt at Obligationen forinden Underskriften er oplæst for Debitor:

  R.P.Rasmussen     Hans J. Arndal
   Gmd.                   Landpostbud
 Løkkegravene,      Lumby, Beldringe St.
  Beldringe

Anm. Ejendommen er forud behæftet med; 1. Obligation, læst 22.Juni 1852 til Kammerjunker, Herredsfoged Lubichau i Odense, for 200 Kr. og 2. Obligation læst 21 Januar 1892 til Gaardejer Rasmus Jespersen i Lumby for 1600 Kr.

        1905                          Folie 578 -579

Stempet 1 Krone     Nr. 100      Afl. 14/4 1931
Tingdag  den10. Januar  1905                                           

                            Panteobligation

Underskrevne Maskinbygger Lars Jørgensen af Lumby tilstaar herved af min Søn Sparekassebogholder I.P.Arndal af Odense at have modtaget den Sum  600 Kr., hvilke Seks Hundrede Kroner jeg tilbagebetaler efter et halvt Aars Opsigelse fra Kreditors eller min Side til en af de vedtagne Terminer 11  Juni og 11 December og, indtil Tilbagebetaling sker, forrenter med 4 pro cento aarlig, der erlægges med Halvdelen i hver af disse Terminer, senest den 18. i Terminsmaaneden. Saavel Kapital som Renter erlægges paa Kreditors Bopæl uden Udgift for ham.

Til Sikkerhed for skadesløs Betaling af nævnte Kapital med Renter og Renters Renter samt mulig Søgsmaal og Opsigelsesomkostninger pantsætter jeg herved med Prioritet næst 1500 Kr. og Fribolig m.m.   Det mig ifølge Skøde af 23. Sept. 1872, tinglæst 24. samme Maaned tilhørende Hus i Lumby By og Sogn, Lunde Skam Herreder med tilliggende Have, der ikke er ansat i Hartkorn, Bygningernes Assurancesum med og nagelfast Inventar, samt alle Ejendommen faldende Indtægter.

                      Dersom Renten udebliver over rette Forfaldstid, Pantet i nogen Maade forringes, eller der paadrages samme nogen Restancer af Skatter eller Renter af forud prioriterede Kapitaler, hvis jeg undlader at holde Bygninger og Pantsat Løsøre assureret til fuld Værdi, eller jeg afhænder den pantsatte Ejendom til fuld Værdi, eller jeg afhænder den pantsatte Ejendom eller Dele deraf, er i ethvert af de anførteTilfælde, saavelsom ved al anden Misligholdelse af Pantsætningen Kapitalen forfalden til Betaling straks og uden Opsigelse og Kreditor berettiges til uden Lovmed og Dom at skride til Udlæg i den pantsatte Ejendom ikke blot for Kapital men ogsaa særskilt for Rente, overensstemmende med Lov af 29. Marts 1873 § 15 om Udpantning m.m. sklulde Kreditor foretrække Søgsmaal og Dom i Anledning af Misligeholdelse af denne Forskrivning, da underkaster jeg mig og Arvinger, der  Én for Alle og Alle for En hæfte for Gælden, Retsfølgning efter Frd. 25. Januar 1828, samt forbinder os til at lade os indkalde til Forlig for Forligskommisionen for Odense Amtstuedistrikts 2den. Kreds og lide Tiltale og Dom for Lunde Skam Herreders Ret efter Indkaldelse og Stævning forkyndt paa den pantsatte Ejendom med Varsel som til indenherreds boende Mand, hvad Forum vi end ellers maatte have. For øvrigt vedtager jeg og Arvinger, i alle Anliggender vedkommende Kreditors Fordringer at maatte anses boende paa den pantsatte Ejendom, hvoraf følger, at Opsigelse og Dom ogsaa der kan forkyndes for hvem der maatte antræffes og Erekution sammesteds paabegyndes og iværksættes.

                      Saaledes udstedes denne Panteobligation, der bekræftes med min Underskrift, hvorefter den paa min Bekostning maa tinglæses.

            p.t. Odense (Lumby)  d. 30 Decbr. 1904

                                 Lars Jørgensen

         Til Vitterlighed:  R. Jørgensen   I. Larsen

________________________________________

Tillige læst pantte.....

                L. Nr.  37         Afl.  14/4.1931 .....  57

Paategning paa Panteobligation af 30. December 1904, læst 10. Januar 1905, indfært i P.P. Nr. 29 pag.  578, fra Lars Jørgensen til I.P.Arndal for 600 Kr. saalydende:

Hermed meddeles Tilladelse til at panteretten ifølge nærværende Obligation maa rykke tilbage for et Husmandskreditforeningslaan paa 2400 Kr. med solidarisk Ansvar og statusmæssige Forpligtelser og til en Rente af over 4 % p.a.

Bullerup, den 1. April 1922

I.P.Arndal
1926                            Folie  186

Stempel  4 Kr.80 Øre             L. Nr. 1362                                

        Overtagelsesobligation
          pCt.  II  Hovedafdeling.
                      ---oo0oo---

Ifølge Panteobligation, tinglæst den 20. April 1922 er Enke Maren Jørgensen blevet medlem af Kreditforeningen af Ejere af mindre Ejendomme paa Landet i Østifterne med et Laan stort 2400 kr. 00 Øre, med statutmæssige Forpligtelser i Forhold til 2400 Kroner skriver to tusinde og fire hundrede Kroner.  For dette Laan , hvis Restgæld pr. 11. juni Termin 1926 beløber sig til 2368 Kroner 83 Øre har Kreditforeningen 1. Prioritets Panteret i Ejendommen Matr.  Nr. 20b af Lumby By og Sogn, Lunde-Skam Herreder, Odense Amt, af Hartkorn 1½  Alb. Med de paa Ejendommen til enhver Tid værende Bygninger, disses grund-, mur- og nagelfaste Tilbehør, derunder Kakkelovne og Komfurindretninger, Avl og Afgrøde- tærsket og utærsket-, Gødning, Besætning, Inventarium og Redskaber, al af Ejendommen gaaende Leje og anden Interesse saavel Tiden andrager Kr. 6800.

Da nu jeg underskrevne Væver Niels Christian Arndal er bleven Ejer af forannævnte Pant og som saadan har opnaaet Kreditforeningens Samtykke til at maatte indtræde i det forannævnte Gældsforhold til Foreningen, erklærer jer herved som nuværende Ejer af Pantet, at ligesom jeg anerkender den forannævnte tidligere for Laanet udstedte Panteobligation som i alle Maader gældende og forbindende for sig, saaledes vedkender jeg mig tillige, at jeg i forrige Debitors Steder personlig Debiterer for Laanet lige overfor Kreditforeningen og Medlem af denne med alle deraf flydende Forpligtelser, alt i Overensstemmelse med foreningens Statutter og forannævnte Panteobligation, i Henhold til hvilken jeg navnlig, indtil Obligationen i det hele er indfriet, er pligtig at svare statutmæssige Ydelsen af Laanets Hovedstol med 60 Kr. 00 Øre  i hver 11.juni og 11. December Termin, første gang i 11. December Termin 1926 for det da forløbne Halvaar.

Jeg undersakset mig derhos den hurtige Retsforfølgning, som Retsplejelovens Kapitel 41 foreskriver, ligesom mine Arvinger i Tilfælde af min Død en for alle og alle for en hæfter for mine Forpliglelser efter denne Obligation.

Lumby den 30/11 26
        N.Chr. Arndal.

Undertegnede, der er fuldmyndig og i Ægteskab med ovenstående Overtagelsesobligations Udsteder, samtykker herved i Overtagelsen af Gælden.

                                            Karen K. Arndal.

Til Vitterlighed om Underskrifternes Ægthed, Dateringens Rigtighed, Underskrivernes Fuldmyndighed samt om, at Obligationen forinden Underskrivelsen er oplæst for Underskriverne.

Vi attesterer tillige, at Underskriverne er gifte med hinanden.

  Hans J. Arndal                    Axel Skjold Jensen
Landpost                            Husmand